Giai đoạn 6 (3 ngày): Giai đoạn nghiệm thu và bàn giao sản phẩm