Giai đoạn 4 (7-10 ngày): Giai đoạn lập trình web hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng