Giai đoạn 3 (7-10 ngày): Giai đoạn thiết kế giao diện web