Giai đoạn 2 (3-5 ngày): Giai đoạn phân tích & Khởi tạo dự án